پنجره مشبک در وسط و ۲۰ پرنده نقش‌برجسته در ۴ ضلع قسمت سفالی