سفره قلمکار ممتاز نرگس خانی طرح شکارگاه مدل 01-03 دایره قطر 100